Remote online marketingbureau | Samen een stap vooruit met online marketing
info@nuvooruit.nl

Algemene voorwaarden van Nu Vooruit

Artikel 1: Algemeen
Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Nu Vooruit, hierna te
noemen: “Nu Vooruit”, statutair gevestigd te Alkmaae ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel voor Alkmaar onder dossiernummer: 82597952, onder welk
dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
Nu Vooruit, gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen “Nu Vooruit”. De contractuele
wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.
In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie
Nu Vooruit zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan Nu Vooruit
aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Nu Vooruit een opdracht verstrekt c.q. degene
met wie Nu Vooruit een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Nu Vooruit in
enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze
andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax
of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met
de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
Indien een aanbod van Nu Vooruit wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand
na schriftelijke bevestiging van Nu Vooruit, dan wel op het moment dat Nu Vooruit met
instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft
gemaakt.
Mondelinge afspraken binden Nu Vooruit pas nadat deze schriftelijk door Nu Vooruit zijn
bevestigd.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Nu Vooruit
bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Nu Vooruit zijn vrijblijvend en vervallen
automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij Nu Vooruit binnen die termijn de aanbieding
en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij Nu Vooruit reeds
bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte
c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever
aanvaard, dan heeft Nu Vooruit het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
De door Nu Vooruit gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes,
prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten
kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en
declaraties van ingeschakelde derden.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker,
brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede
overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen
e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom
van Nu Vooruit, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze
dienen op eerste verzoek van Nu Vooruit te worden teruggezonden. Zij mogen zonder
schriftelijke toestemming van Nu Vooruit niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter
inzage worden gegeven.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Nu Vooruit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst
Nu Vooruit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nu Vooruit
het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nu Vooruit aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nu Vooruit worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Nu Vooruit zijn verstrekt, heeft Nu Vooruit het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Nu Vooruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nu Vooruit is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nu Vooruit kenbaar behoorde te zijn.
Indien door Nu Vooruit of door Nu Vooruit ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
De Opdrachtgever vrijwaart Nu Vooruit voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Nu Vooruit toerekenbaar is. Indien Nu Vooruit uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Nu Vooruit zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat
geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Nu Vooruit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nu Vooruit en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”)
De Opdrachtgever verleent aan Nu Vooruit voor de duur van de overeenkomst een
exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de
nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in
dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google Ads en Bing
Ads.
De Opdrachtgever verleent aan Nu Vooruit een exclusieve volmacht tot het verrichten van
alle handelingen die Nu Vooruit noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de
SEA-campagnes. Voor zover SEA gerelateerde werkzaamheden door derden worden
verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Nu
Vooruit.
Nu Vooruit zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale
positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken
van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld
door de zoekmachines. Alle mededelingen van Nu Vooruit over de mogelijke resultaten van
SEA werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze
mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het
feit dat het succes van SEA werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de
door Nu Vooruit aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van
Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen
en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de
SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder
tussenkomst van Nu Vooruit, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Nu
Vooruit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van
betalingsachterstanden en saldo tekorten van de Opdrachtgever.
Nu Vooruit verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode
Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode
is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de
algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door
zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Nu Vooruit is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde
van de Opdrachtgever.

Artikel 7: Specifieke bepalingen aangaande Digital Analytics en
Conversie-Optimalisatie

Nu Vooruit zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met
betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te
borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie
van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden
verzameld, al dan niet op basis van door Nu Vooruit verstrekte adviezen hieromtrent.
Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Nu Vooruit aan
Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de
offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.
Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het
Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie
van minimaal één keer per maand. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken,
bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.
Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Nu Vooruit aan
Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software
en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling
gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin
leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker
conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende
software en/of tooling. Indien Nu Vooruit op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht
zij zit duidelijk te specificeren aan Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, dan wel
in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de
samenwerking.
Nu Vooruit verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde
eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te
bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een
andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn
op diens verzoek te verkorten of te verlengen.
Opslag van door Nu Vooruit vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking
tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde
bedrijfsnetwerk van Nu Vooruit. Nu Vooruit behoudt zich het recht voor gegevens van
Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het
verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever
wenselijk wordt geacht.
Nu Vooruit onderschrijft de “Kwaliteitsnorm Digital Analytics” zoals uitgegeven door de MOA,
voor zover betrekking hebbende op het onderzoeken van data binnen het “passieve
domein”. Deze kwaliteitsnorm is te vinden op www.moaweb.nl.

Artikel 8: Specifieke bepalingen aangaande display advertising, Social Media
Advertising en Digital Out of Home.

Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Nu Vooruit schriftelijk
bevestigen dat:
door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd
advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische
gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen
(waaronder “tagging”);
door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds
tijdig en volledig ter beschikking van Nu Vooruit zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle
andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een
Overeenkomst;
Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en
buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van
derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem
exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina
van een website of anderszins exclusieve koppeling;
Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het
monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en
wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet
aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van
ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste
verzoek van Nu Vooruit direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk
gebruik te stoppen;
Opdrachtgever vrijwaart Nu Vooruit tegen eventuele aanspraken van derden jegens Nu
Vooruit bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Nu Vooruit ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de
op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”,
doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de
overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen
Opdrachtgever en Nu Vooruit waarin wordt ingestemd met de uitvoering van
werkzaamheden;
Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en
meetsystemen van Nu Vooruit leidend, tenzij uit de meetsystemen van
Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding
worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten;
Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden
dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen
websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met
uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van Nu Vooruit om zelf
media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de
uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van Nu Vooruit dienen door
Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of
gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte
schade welke Nu Vooruit lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed
worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan Nu Vooruit conform te
afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke
vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft
Nu Vooruit het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst
te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken.
Nu Vooruit is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van
deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

Artikel 9: Aanpassing overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nu Vooruit zal de
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal
hebben, zal Nu Vooruit de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nu Vooruit daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.

Artikel 10: Contractduur en uitvoeringstermijn
Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen
schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden
overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.
Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden
beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Indien Nu Vooruit zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig
nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Wanneer Nu Vooruit verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te
kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Nu Vooruit is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens
tot verlening van de diensten over te gaan.
Overschrijding door Nu Vooruit van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van
onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan Nu Vooruit toe te rekenen tekortkoming en
rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft
aldus evenmin als gevolg dat Nu Vooruit aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel
door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 11: Voortgang overeenkomst
Nu Vooruit kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen,
dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel
overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen,
zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar
evenredigheid worden bijgesteld en is Nu Vooruit gerechtigd werkzaamheden op te
schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar
(betalings)verplichtingen te voldoen.
Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Nu Vooruit niet
normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Nu Vooruit gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12: Apparatuur, software
De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur
en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Nu
Vooruit verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten
zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Honorarium

Nu Vooruit en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast
honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de
werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende
uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of
andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan
slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt
overeengekomen.
Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is Nu Vooruit
bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de
periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde
honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.
De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1
juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing
van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste
contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een
minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever
rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google Ads) voldaan.

Artikel 14: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan
derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nu
Vooruit.
De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan
waarvoor zij door Nu Vooruit is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan
door Nu Vooruit is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in
stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van Nu Vooruit.
De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die –
noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden
tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het
verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever
aan Nu Vooruit een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per
overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van
Nu Vooruit op volledige schadevergoeding conform de wet.
De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
van kracht.

Artikel 15: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Nu Vooruit, bij gebreke waarvan de
Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Nu Vooruit in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal Nu Vooruit de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Nu Vooruit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever
op.
Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de
Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Nu Vooruit daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
Nu Vooruit verleende diensten, rusten bij Nu Vooruit. De Opdrachtgever erkent deze rechten
en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend
Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste
schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en
zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
Nu Vooruit aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software,
berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend
het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruiksvoorwaarden,
waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
Alle door Nu Vooruit verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen
van Nu Vooruit openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een
dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Nu Vooruit.
Alle door Nu Vooruit geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom
van Nu Vooruit. Na afloop of opzegging van het contract kan Nu Vooruit de Opdrachtgever
verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
De Opdrachtgever vrijwaart Nu Vooruit voor alle aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Nu Vooruit ter beschikking gestelde
informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
Nu Vooruit behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever
aan Nu Vooruit in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst
verstrekte gegevens en zal Nu Vooruit steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van
wijzigingen in de verstrekte gegevens. Nu Vooruit is niet aansprakelijk voor aanspraken van
de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de
Opdrachtgever aan Nu Vooruit onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met
door de Opdrachtgever aan Nu Vooruit niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte
gegevens.
Iedere aansprakelijkheid van Nu Vooruit alsmede van haar werknemers en de door Nu
Vooruit bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Nu Vooruit wordt uitgekeerd, inclusief het door Nu Vooruit te dragen eigen risico.
In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Nu Vooruit in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Nu
Vooruit alsmede van haar werknemers en de door Nu Vooruit bij de uitvoering van de
opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door Nu Vooruit
ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal
schadeveroorzakende gebeurtenissen.
De Opdrachtgever vrijwaart Nu Vooruit voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
Opdrachtgever toerekenbaar is.
Nu Vooruit is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden
wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
Nu Vooruit is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in
door Nu Vooruit gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
Nu Vooruit is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan Nu Vooruit verzonden (email)berichten Nu
Vooruit niet hebben bereikt.
De aansprakelijkheid van Nu Vooruit voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte
schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval,
maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van
marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de
opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of
vernietiging van gegevens of databestanden.
Nu Vooruit is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen,
materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door
derden zijn vervaardigd.
Adviezen die door Nu Vooruit worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen
resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het
verstrekken van adviezen. Nu Vooruit is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet
aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
Nu Vooruit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via
digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door
hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te
controleren.
Nu Vooruit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar
vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
Nu Vooruit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van
virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of
binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde
informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt
door Nu Vooruit geen enkele aansprakelijkheid genomen. Nu Vooruit aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist
functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
Tenzij nakoming door Nu Vooruit blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
Nu Vooruit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
slechts indien Opdrachtgever Nu Vooruit onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een
redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Nu Vooruit ook na
die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, opdat Nu Vooruit in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.
Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Nu Vooruit die niet
gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12)
maanden na het ontstaan van de vordering.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor
zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nu Vooruit of haar
bedrijfsleiding.

Artikel 18: Betaling

Facturatie geschiedt maandelijks vooraf, betaling geschiedt binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Nu Vooruit aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever verricht de aan Nu Vooruit verschuldigde betalingen zonder korting of
verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende
verrekenbare voorschotten, die hij aan Nu Vooruit heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet
gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen
binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een
rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2%
(zegge: twee procent) per maand.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever
zijn de vorderingen van Nu Vooruit op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Nu Vooruit heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nu Vooruit kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Nu Vooruit kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 19: incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen jegens Nu Vooruit, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en
waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening
van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent)
van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde
factuurbedrag.
Indien Nu Vooruit aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde
percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan Nu Vooruit verschuldigd.
De Opdrachtgever is voorts aan Nu Vooruit alle door Nu Vooruit gemaakte kosten,
waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden
aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij
deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk
hoog zijn, en tenzij Nu Vooruit in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk
geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 20: Communicatie

In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Nu Vooruit heeft verzonden mag hij
er pas op vertrouwen dat dit bericht Nu Vooruit heeft bereikt indien de Opdrachtgever een
bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging,
heeft ontvangen.
Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door Nu
Vooruit verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Nu
Vooruit gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor
zover uit mededeling van Nu Vooruit het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke
situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan Nu Vooruit heeft bekend gemaakt, mag Nu
Vooruit erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang
van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

Nu Vooruit behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde
en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee
verband houdende betalingsverplichtingen jegens Nu Vooruit heeft voldaan. Die
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd
met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst
verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens
tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts
in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Ingeval Nu Vooruit een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake
gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Nu Vooruit vergoeding
van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De Opdrachtgever is verplicht Nu Vooruit terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het
feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 22: Buitengebruikstelling

Nu Vooruit heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de
overeenkomst een verplichting aan Nu Vooruit niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de
algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Nu Vooruit activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is
nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 23: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Nu Vooruit aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter
beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van Nu
Vooruit binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Nu Vooruit het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te
verhalen.

Artikel 24: Overmacht

In geval van overmacht is Nu Vooruit bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen
jegens Nu Vooruit tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Nu Vooruit gemaakte
kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden,
bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen,
onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Nu Vooruit, diens toeleveranciers of
derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 25: Opschorting, opzegging en ontbinding

Nu Vooruit is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
Bij overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter kan de Opdrachtgever de
overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2
kalendermaanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor
onbepaalde tijd dient de Opdrachtgever een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht te
nemen.
Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de
Opdrachtgever, heeft Nu Vooruit recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium
berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten
en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Nu Vooruit zijn toe te
rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd.
Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot
dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de
Opdrachtgever.
Nu Vooruit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Nu Vooruit ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de
zijde van de Opdrachtgever niet langer van Nu Vooruit kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Nu
Vooruit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Voorts is Nu Vooruit bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nu Vooruit kan worden
gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nu Vooruit op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nu Vooruit de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Nu Vooruit tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Nu Vooruit gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Nu Vooruit gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nu Vooruit zal Nu Vooruit in
overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nu Vooruit extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Nu Vooruit anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Nu
Vooruit vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de
order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nu Vooruit op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds
gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of
opdracht is Nu Vooruit hier niet toe verplicht. Nu Vooruit heeft alsdan de bevoegdheid de
opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Nu
Vooruit geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 26: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen Nu Vooruit en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden
beslecht door de Rechtbank te Alkmaar, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in
Nederland gevestigde partij is.
Nu Vooruit blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen Nu Vooruit en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
Indien op de overeenkomst tussen Nu Vooruit en de Opdrachtgever een versie van
onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is
bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld
doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet
worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij
partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van
de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 27: Wijziging voorwaarden

Nu Vooruit is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na
toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door Nu Vooruit aan de
Opdrachtgever.